October 14, 2019

GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 5 ngày nhưng không quá 45 ngày mà người sử lao […]
April 25, 2018

DỊCH VỤ GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

DỊCH VỤ GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 5 ngày nhưng không quá 45 ngày mà người […]
0909 016 119