October 14, 2019

DỊCH VỤ LÀM THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

DỊCH VỤ LÀM THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Người nước ngoài có giấy phép lao động có thời hạn từ 12 tháng trở lên […]
February 27, 2019

THỦ TỤC XIN CẤP MỚI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO LAO ĐỘNG KỸ THUẬT

THỦ TỤC XIN CẤP MỚI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO LAO ĐỘNG KỸ THUẬT Thủ tục cấp mới giấy phép lao động cho các lao động […]
February 27, 2019

THỦ TỤC XIN CẤP MỚI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI

THỦ TỤC XIN CẤP MỚI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI Thủ tục cấp mới giấy phép lao động cho các giáo viên […]
February 27, 2019

THỦ TỤC XIN CẤP MỚI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI

THỦ TỤC XIN CẤP MỚI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI Thủ tục cấp mới giấy phép lao động cho các chuyên gia […]
0909 016 119