10/09/2021

GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG TẠI GIA LAI

GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG TẠI GIA LAI Giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 5 ngày nhưng không quá 45 ngày mà […]
10/09/2021

CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG TẠI GIA LAI

CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG TẠI GIA LAI Giấy phép lao động (Work Permit) là một tài liệu cho phép người nước ngoài làm việc […]
10/09/2021

DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG TẠI GIA LAI

DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG TẠI GIA LAI Giấy phép lao động (Work Permit) là một tài liệu cho phép người nước ngoài làm […]
14/10/2019

DỊCH VỤ LÀM THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

DỊCH VỤ LÀM THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Người nước ngoài có giấy phép lao động có thời hạn từ 12 tháng trở lên […]
14/10/2019

GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 5 ngày nhưng không quá 45 ngày mà người sử lao […]
14/10/2019

CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Giấy phép lao động (Work Permit) là một tài liệu cho phép người nước ngoài làm việc hợp pháp tại […]
27/02/2019

THỦ TỤC XIN CẤP MỚI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO LAO ĐỘNG KỸ THUẬT

THỦ TỤC XIN CẤP MỚI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO LAO ĐỘNG KỸ THUẬT Thủ tục cấp mới giấy phép lao động cho các lao động […]
27/02/2019

THỦ TỤC XIN CẤP MỚI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI

THỦ TỤC XIN CẤP MỚI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI Thủ tục cấp mới giấy phép lao động cho các giáo viên […]
27/02/2019

THỦ TỤC XIN CẤP MỚI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI

THỦ TỤC XIN CẤP MỚI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI Thủ tục cấp mới giấy phép lao động cho các chuyên gia […]

Gọi ngay